Artikel 1: Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met Cycleaning, alsmede op onze aanbiedingen.
 2. Onder ‘producten’ in deze voorwaarden wordt verstaan alle zaken die voorwerp/onderwerp van enige overeenkomst met ons zijn; ook te verstaan het verrichten van diensten.
 3. Onder consument in deze voorwaarden wordt verstaan een natuurlijk persoon, niet handelend namens een bedrijf of een beroep.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Indien niet anders vermeld zijn prijsopgave en aanbiedingen altijd vrijblijvend.
 2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden en normale werktijden.
 3. Alle vormen van reclame, afbeeldingen etc. zijn uitsluitend ter illustratie en kunnen ons niet binden.

Artikel 3: Totstandkoming

 1. De overeenkomst met ons komt tot stand met onze uitdrukkelijke aanvaarding, dan wel het op het moment dat wij met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang hebben gemaakt.
 2. Indien een opdracht aan ons een behandeling van een object is, zal er op het moment van ontvangst een inspectie plaatsvinden, Deze inspectie brengt de staat van het object van dat moment in beeld. Opdrachtgever ontvangt een afgiftebewijs.
 3. Indien een opdracht binnen 24 uur voordat de behandeling zou zijn aangevangen wordt geannuleerd of de opdrachtgever verschijnt niet op de dag dat de behandeling plaats zou vinden wordt 50% van het overeengekomen contractbedrag in rekening gebracht.

Artikel 4: Prijs

 1. Onze prijzen zijn incl. btw in euro’s. Zij gelden voor levering af werkplaats, op basis van een uitvoering onder normale omstandigheden. Transport van en naar locaties is op basis van voorrijkosten.
 2. Wijzigingen in kostprijs bepalende factoren evenals verhoging van en/of nieuwe belastingen en heffingen mogen door ons worden doorberekend.
 3. Indien onze wederpartij consument is heeft hij/zij het recht om nadat door ons kennis is gegeven van een prijsverhoging bedoeld in sub 4.2 om de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging van de bedongen prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt. Van het recht kan geen gebruik worden gemaakt indien de prijsverhoging zich voordoet uit de wet en/of andere regelgeving van de zijde van de overheid.
 4. Meerwerk wordt door ons in rekening gebracht. Onder ‘meerwerk’ wordt verstaan alle werkzaamheden en/of diensten die wij ‘moeten’ leveren en die niet uitdrukkelijk in onze offerte staan vermeld.
 5. De kosten van begroting, berekeningen en daarmee verbonden prijzen voor speciaal te leveren zaken, alsmede van schadebegrotingen zijn nimmer in de prijs inbegrepen en worden door ons aan de wederpartij in rekening gebracht.
 6. Indien sprake is van een consumentenkoop als bedoeld in artikel 7 van het Burgerlijk Wetboek zullen kosten genoemd onder sub 4.5 door ons bij het tot stand komen van de overeenkomst apart worden opgegeven.

Artikel 5: Klachten

 1. De wederpartij is verplicht het product en/of de dienst bij aflevering te controleren en/of te keuren en eventuele klachten direct bij ons kenbaar te maken.
 2. Klachten met betrekking tot de door ons geleverde producten en/of diensten dienen binnen 4 * 24 uur na aflevering schriftelijk aan ons kenbaar worden gemaakt onder een juiste omschrijving van de klacht(en). Na deze termijn zijn wij niet meer verplicht de klacht in behandeling te nemen, tenzij onze wederpartij met redenen omkleed aangeeft waarom zij niet eerder in de gelegenheid is geweest de klacht te deponeren.
 3. Indien de opdracht aan ons het behandelen van een object betreft zal het object vooraf worden geïnspecteerd. Deze inspectie is bedoeld om de staat van het object vooraf vast te stellen. Opdrachtgever ontvangt een afgiftebewijs.
 4. De reclametermijn op onze facturen is 7 dagen na datum factuur. Daarna geldt dat de factuur het geleverde juist en correct heeft weergegeven en berekend.

Artikel 6: Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen dienen onze facturen bij aflevering netto, contant of met pinbetaling te worden voldaan. Wij zijn niet verplicht het door ons behandelde object aan de opdrachtgever af te leveren indien onze rekening voor werkzaamheden aan het object niet is voldaan.
 2. Indien onze factuur niet binnen aangegeven betalingscriteria wordt betaald, vanwege rechtswege in verzuim dan is de wederpartij de op dat moment geldende Europese vertragingsrente verschuldigd. Voor consumenten geldt de normale geldende vertragingsrente.
 3. Door onze wederpartij verrichte betalingen strekken eerst tot voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolging van opeisbare facturen die het langst openstaan. Zelfs al vermeld de wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een andere schuld.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn, waardoor wij de vordering ter incasso uit handen moeten geven is onze wederpartij de buitengerechtelijke kosten verschuldigd conform het liquidatietarief zoals weergegeven in het rapport Voor–Werk, hetwelk onder andere wordt gehanteerd door leden van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 5. Indien wij gerede twijfel hebben of onze wederpartij de verplichting uit overeenkomst zal nakomen zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling van het contractbedrag te verlangen. In het geval onze wederpartij een consument is zal die vooruitbetaling nooit meer dan de helft van het contractbedrag bedragen.
 6. Betalingen dienen te geschieden in euro’s.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. Door ons geleverde producten blijven ons onvervreemdbaar eigendom tot de gehele koopprijs is voldaan. Het is onze wederpartij niet toegestaan de producten op welke wijze dan ook tot zekerheid te stellen of als betaalmiddel aan te wenden.

Artikel 8: Retentierecht

 1. Wij zijn bevoegd onze prestatie op te schorten indien onze wederpartij niet aan al haar voor of na de prestatie te verrichten verplichtingen voldoet, behoudens afwijkende dwingende rechterlijke bepalingen.
 2. Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle producten waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en die wij in het kader van de overeenkomst feitelijk onder ons hebben. Het recht van retentie geldt ook voor nog openstaande schulden met betrekking tot enig product, indien wij op enig moment datzelfde product weer feitelijk onder ons krijgen, krachtens welke titel dan ook.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade tenzij deze het gevolg is van opzet, grove schuld en/of grove nalatigheid of zijdens door ons ingeschakelde hulppersoneel (voor diensten met inachtneming van onze instructies).
 2. Mochten wij niettemin aansprakelijk zijn dan is onze aansprakelijkheid in eerste instantie beperkt tot het bedrag dat met de desbetreffende order of opdracht gemoeid is. Gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien wij niettemin verder dan in artikel 9.2 genoemd aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen onder de gegeven omstandigheden door onze aansprakelijkheidsverzekering in een desbetreffend geval wordt uitgekeerd. Wij hebben de verplichting ons te verzekeren voor een bedrag dat in de branche gebruikelijk is.
 4. Wij staan er voor in dat het geleverde geschikt is voor het doel dat er mee wordt beoogd en bij normaal gebruik. Tenzij bij schriftelijk beding er een bijzonder gebruik is voorzien. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van normale slijtage, veroudering, onoordeelkundige behandeling, het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen of onvoldoende onderhoud.
 5. Wij zijn aansprakelijk indien onderhoud- en/of gebruiksvoorschriften niet stipt worden opgevolgd.
 6. Mechanische schade veroorzaakt door wasinstallatie of andere hulpmiddelen, tenzij ons een ernstig verwijt treft, vallen niet onder onze aansprakelijkheid.

Artikel 10: Garantie

 1. Wij garanderen de kwaliteit van door ons geleverde werkzaamheden en van door ons geleverde producten bij een normaal gebruik en indien aan alle gebruiksvoorschriften is voldaan.
 2. Indien wij schriftelijk met de wederpartij garanties zijn overeengekomen zijn wij nimmer gehouden tot meer dan het vervangen of herstel van het product. Wij zijn vrij te bepalen of het product zal worden vervangen of hersteld.
 3. Indien schriftelijk met ons garantie wordt overeengekomen zal deze nimmer langer worden gegeven dan 1 jaar.

Artikel 11: Vrijwaring

 1. De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken terzake van eventueel door of in verband met het product dan wel het bezit of gebruik daarvan direct of indirect bij derden veroorzaakte schade, hoe en welke vorm dan ook, voor zover deze verder gaat dan de aansprakelijkheid van ons jegens de wederpartij ingevolge het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
 2. Indien de wederpartij ons materiaal en/of kennis ter beschikking stelt voor het uitvoeren van de overeenkomst vrijwaart onze wederpartij ons uitdrukkelijk tegen mogelijk inbreuk op rechten van intellectueel eigendom.
 3. In het geval wij een overeenkomst uitvoeren en daarbij gebruik willen maken van informatie en/of gegevens en/of afbeeldingen van of over derden, welke door de wederpartij aan ons zijn verstrekt, dan staat de wederpartij er voor in dat wij deze kunnen gebruiken. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden dien aangaande.
 4. De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van haar en derden indien deze aanspraak het gevolg is van het niet nakomen van onderhouds- en/of gebruiksvoorschriften, eigen schuld of nalatigheid.

Artikel 12: Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, doch waardoor wij niet in staat zijn een gesloten overeenkomst (tijdig) na te komen, stakingen in het eigen bedrijf en ziekten daaronder begrepen.
 2. Indien sprake is van overmacht dan hebben wij het recht om zulke ter onze keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan de overmachtstoestand een einde is gekomen, dan wel bij blijvende overmacht de overeenkomst te ontbinden zonder dat wij tot enige vergoeding van schade gehouden zijn.
 3. Indien de duur van de overmacht een redelijke termijn te boven gaat dan heeft onze wederpartij het recht de overeenkomst met ons te ontbinden zonder dat wij tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.

Artikel 13: Ontbinding

 1. Indien onze wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk haar verplichtingen uit de overeenkomst met ons nakomt, alsmede in het geval van surseance van betaling, faillissement of liquidatie, dan zijn wij gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst dan wel een gedeelte daarvan te ontbinden. Verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar.

Artikel 14: Geschillen / Toepasselijk Recht

 1. Op alle met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlandse Recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is uitgesloten.
 2. De rechter is in onze woonplaats bij uitzondering bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin hebben wij het recht ons te wenden tot de bevoegde rechter in de woonplaats van onze wederpartij.
 3. Wanneer één van deze bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig wordt geacht dan blijven de overige bepalingen toch van toepassing.

Artikel 15: Depot

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn nog niet gedeponeerd ter kantore van de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met ons.

Artikel 16: Auteursrecht

 1. Wij hebben het auteursrecht op deze Algemene Voorwaarden en op alle in ons bedrijf gebruikte geschriften, brochures en formulieren. Zonder onze nadrukkelijke toestemming mag niets hieruit worden vermenigvuldigd.